۲۵ آبان ۱۳۹۷ پیامبر فرموده اند:خدا مردانی را كه شبیه زن می‏شوند و زنانی را كه خود را شبیه مرد قرارمی‏دهند ، نفرین كرده است.
 
دانلود رایگان گزارش آزمایشگاه (شیمی - مهندسی شیمی - مکانیک)/کتابخانه دیجیتالی/
 
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش بررسی سیستم 3جزئی آب و تولوئن و اتانل  
در سیستمهای سه جزئی معمولا سیستمهایی بررسی می شوند که دو جز آنها در هم حل نمی شوند و به شکل دو فاز جداگانه در می آیند . جز سوم ترکیبی است که می تواند در هر یک از جزهای اول و دوم حل گردد و باعث انحلال دو جز A و B در یکدیگر کرد .    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش بررسی سیستم دو جزئی آب و فنل  
فاز به آن قسمت از سیستم اطلاق می شود که از نظر شیمیایی و فیزیکی همگون باشد. نیازی نیست که یک فاز پیوسته باشد بلکه فازها می توانند ناپیوسته نیز باشند مثل گازی که مانند حباب در مایعی پراکنده شده باشد. تغییر ناگهانی خواص همیشه در مرز بین فازها رخ می دهد همزیستی فازهای متعدد امکان پذیر می باشد    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش محاسبه ثابت دیمر شدن اسید بنزوئیک در تولوئن C6H5COOH / C6HSCH3  
اسید بنزوئیک در فاز آبی به شکل مونومر حل می شود و تولوئن در فاز آلی به صورت دیمر می شود و علت دیمر شدن اسید بنزوئیک در تولوئن پیوند دو مولکول اسید بنزوئیک می باشد    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش محاسبه ثابت تفکیک کمپلکسومتری یدور پتاسیم با استفاده از ضریب توزیع نرنست.  
شرح آزمایش: حجم مشخصی از محلول اشباع ید در تولوئن را به همراه حجم های مشخصی از آب مقطر و KI با نرمالیته معین داخل ارلن ریخته و برای مدت نیم ساعت بوسیله دستگاه Shaker به شدت هم می زنیم    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش محاسبه ضریب توزیع نرست برای ید بین آب و تولوئن  
زمانی به این کار نیاز داریم که دو فاز جدا از هم تشکیل می شوند مثل آب و نفت که با هم مخلوط نمی شوند و در هم حل نمی شوند هدف این است که یک جسم در این بین قرار دهیم .    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش محاسبه ثابت ترمو دینامیکی یک نمک کم محلول مثل استات نقره .  
ابتدا محلول هایی با نرمالیته مشخص از نیترات سدیم تهیه می کنیم و به هر کدام از محلولهای تهیه شده مقدار مشخص استات نقره اضافه کرده و سپس هر کدام از محلول ها را به طور جداگانه تا دمای مشخص ضمن هم زدن حرارت می دهیم.    
ازمایشگاه شیمی فیزیک-ازمایش محاسبه گرمای انحلال( H ∆ ) اسید بنزوییک با استفاده از قابلیت انحلال آن ( (S  
گرمای واکنش انحلال گرمای آزاد شده در ازاء یک مول ماده می باشد .گرمای مبادله شده درازاء انحلال یک مول را در آب در صورتیکه حجم محلول حاصل به یک لیتر برسد ینی محلولی ب غلظت یک مولار و حجم یک لیتر به دست آید گرمای انحلال استاندارد نامیده می شود . حلالیت عبارت است ازمقدار گرمای ماده حل شونده در100گرم حلال.    


کل بازدیدها:5254372 کاربران آنلاین: 52 ارتباط با ما | انتقاد و پیشنهاد | نقشه سایت
طراحی سایت و پشتیبانی فنی